TABLE OF CONTENTS - LEARNING TURKISH THE TURKISH LANGUAGE ON FACEBOOK LEARN TURKISH ON TWITTER Learn Turkish - Pinterest
e-Learning TurkishOptions

Synonym Turkish List

Synonym word list
(Eş anlamlı kelimeler)

TurkishEnglish
acayip garip strange
ad isim name
adalet hak justice
adet tane unit
aferin bravo bravo, well done
affetmek bağışlamak forgive
aksi ters opposite
Allah Tanrı God
ama fakat but
anne ana mother
araç vasıta means
arıza bozukluk defect, failure
arka geri rear, back
arzu istek wish, will
asır yüzyıl century
ayakkabı pabuç shoe
ayraç parantez parenthesis
bencil egoist egoist
bereket bolluk abundance, plenty
beyaz ak white
bilakis tersine on the contrary
bina yapı building
birdenbire aniden suddenly, at once
büro ofis office
buyruk emir order
çağdaş modern modern, contemporary
cerrah operatör surgeon, operator
cesur yürekli brave
cevap yanıt answer
çılgın deli crazy
cins tür sort, type, kind
defa kez times, turn
denetim kontrol control
devamlı sürekli continuous, continual
dilbilgisi gramer grammar
dost arkadaş friend
duygu his feeling, emotion
düzen seviye level
emniyet güvenlik security, safety
endişe kaygı anxiety, worry
etraf çevre environment, surroundings
evvel önce before, former
fakir yoksul poor
faydalı yararlı useful
fena kötü bad
fiil eylem verb
gebe hamile pregnant
gizli saklı secret
görev vazife duty
güç kuvvet strength, power, force
hal durum situation, condition
hatıra anı memory
hayat yaşam life
hediye armağan present
hikâye öykü story, tale
ihtiyar yaşlı old (person)
iktisat ekonomi economy
ilan duyuru announcement, publication, notice
ilginç enteresan interesting
imkân olanak possibility
kafa baş head
kalite nitelik quality
kalp yürek heart
kanun yasa law
kara siyah black
karşıt zıt opposite, contrary
kelime sözcük word
kirli pis dirty
konuk misafir guest
macera serüven adventure
mesafe ara distance, space
mesela örneğin for example
meşhur ünlü famous
millet ulus nation
neden sebep reason, cause
nefes soluk breath
öneri teklif suggestion, proposition, proposal
özlem hasret longing, missing, nostalgia
rastlantı tesadüf coincidence
sanayi endüstri industry
şehir kent city, town
sermaye kapital capital (money)
siyaset politika politics
sorun problem problem
şüphe kuşku doubt
tamir onarım repair
taraf yan side
tekrar yine again
tüm bütün whole, entire
ufak küçük small, little
umut ümit hope
vakit zaman time
vücut gövde body
zengin varlıklı rich, wealthy